V nejedné zemi a společnosti dochází alespoň někdy a v některých oblastech ekonomiky k regulaci cen. Ani Česká republika a tržní současnost není v tomto ohledu výjimkou. I zde stejně jako jinde dochází v případě, že je to z nějakého důvodu žádoucí, k zásahům státních orgánů do cenotvorby. V některých případech tak nemohou poskytovatelé některých služeb a výrobci některého zboží vůbec stanovovat své ceny sami, jsou závislí na úřady nebo zákony stanovených maximálních či naopak minimálních cenách.

K regulaci cen dochází tam, kde existuje monopol, kde jsou k nákupům využívány prostředky z veřejných rozpočtů, kde se spotřební daní omezuje spotřeba a podobně.

Zatímco však za socialismu rozhodovaly státní úřady o všech cenách, dnes už se stát vměšuje do záležitostí trhu jen v omezené míře, v případech zboží a služeb, které jsou zařazeny v Seznamu zboží s regulovanými cenami, jenž je veden ministerstvem financí. Tento seznam se vydává obvykle na počátku kalendářního roku a postihuje zpravidla tabákové výrobky, zemní plyn, elektřinu a tepelnou energii, energetické posudky a audity, služby hřbitovů a krematorií, léčiva, zdravotní výkony, zdravotnické prostředky a stomatologické výrobky, mléčné výrobky pro žáky škol, nájmy, nemovitosti hrazené státním rozpočtem, odtahovou službu, parkovné, revize spalinových cest, služby autobusových nádraží, elektronické komunikace, taxislužby, železniční infrastrukturu a hromadnou dopravu a vodu.

Co se pak způsobů regulace cen v naší republice týká, dají se tyto rozdělit na:

  • stanovování cen
  • věcné usměrňování cen
  • usměrňování cenových pohybů v čase
  • či cenové moratorium

Což znamená, že cenový orgán může v konkrétních případech určovat maximální, minimální nebo pevnou cenu, místní orgán pak jenom cenu maximální, lze určovat, o kolik se může v určitém časovém horizontu zvýšit cena nebo jaký je nejvyšší možný podíl promítnutí zdražení vstupů do ceny finálních produktů, může být stanoven závazný postup při tvorbě cen nebo kalkulaci, lze stanovit minimální časový předstih pro oznámení změn nějaké ceny, lze časově omezit opětovné zvýšení ceny nebo vládním rozhodnutím až na rok zakázat zdražení nad dosud platnou úroveň.

Aby lidé měli na důležité věci, aby nebyli odíráni monopolem nebo někým jiným nenasytným a nenahraditelným.